HondaCityClub's Archiver
Image Hosted by CompGamer Image Host

Image Hosted by CompGamer Image Host   Image Hosted by CompGamer Image Host

city575 กระทู้เมื่อ 1/6/2012 14:18

XugarFlex เข้ารวมโครงการศึกษาและทดสอบ โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

[center][size=18pt][b]XugarFlex เข้ารวมโครงการ ศึกษาและทดสอบผลกระทบของรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์
FFV Conversion Kit

โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน[/b][/size][/center]

27/4/2555

[b]เนื้อหาสรุปย่อเกี่ยวกับโครงการทดสอบ ฯ[/b]

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน   จัดทำโครงการ ศึกษาและทดสอบผลกระทบของรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ FFV Conversion Kit   เพื่อทดสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ FFV Conversion Kit ที่นำไปติดตั้งกับรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ FFV   ให้สามารถใช้น้ำมัน E85 ได้   เพื่อให้ทราบผลว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร   ในด้านมลพิษ อัตราความสิ้นเปลือง และความทนทานของชิ้นส่วนรถยนต์   จึงคัดเลือก FFV Conversion Kit จำนวน 6 รุ่นมาเพื่อทำการทดสอบ   โดยติดตั้งกับรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ FFV แล้วทดสอบ  

ในการทดสอบครั้งนี้เพื่อให้ทราบผลอย่างชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรการส่งเสริมการติดตั้งอุปกรณ์ FFV Conversion Kit กับรถยนต์   และนำมาสู่การใช้น้ำมัน E85 อย่างแพร่หลายต่อไป

สำหรับผู้จำหน่าย FFV Conversion Kit จะมีความเกี่ยวข้องที่เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์หลักของระบบนี้   นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานการติดตั้งและการให้คำแนะนำถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่บางรายการที่ต้องสัมผัสน้ำมัน E85 อย่างชัดเจน   จึงเกี่ยวข้องในการคำนึงถึงทางเลือกในการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เหล่านั้นควบคู่ไปกับการจำหน่าย FFV Conversion Kit ด้วย

[b]
วัตถุประสงค์[/b]

1) เพื่อทดสอบหาความทนทานของชิ้นส่วนรถยนต์ (Material Compatibility) กับทุกชิ้นส่วนรถยนต์ที่สัมผัสน้ำมัน E85

2) เพื่อทดสอบมลพิษที่เกิดจากรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ FFV Conversion Kit ในคุณลักษณะที่ 1-3 ตามมาตรฐาน มอก.2160-2546
    (สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ [url]www.water-pacific.com/ffv[/url])

3) เพื่อทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Consumption) ในรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์ FFV Conversion Kit


[center][url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XyF3V9UOEpmldC][img]http://image.ohozaa.com/i/ea9/U95mgg.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XyIXGF2ct3Rek8][img]http://image.ohozaa.com/i/ebf/NTipDJ.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XyNzpwIHrLpn8I][img]http://image.ohozaa.com/i/116/NMCij3.jpg[/img][/url][/center]

[center][url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XzDGhMp63nMZmE][img]http://image.ohozaa.com/i/c4e/G9qd0.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XAsnfiX9iUcj4s][img]http://image.ohozaa.com/i/15a/UOglL3.jpg[/img][/url] [/center]

[center][url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XzOFCVc9HGcOti][img]http://image.ohozaa.com/i/594/JLwcih.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XA0IU6PUPSv9Cw][img]http://image.ohozaa.com/i/720/PemeLN.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XA4YEieSFDakhi][img]http://image.ohozaa.com/i/6ae/AEIt9x.jpg[/img][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XA6oz1n7itVOtG][img]http://image.ohozaa.com/i/c36/2JZF0j.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XA8SpNmg6QkZpu][img]http://image.ohozaa.com/i/ca8/0TIWO.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XAaEjcM7VHd3kQ][img]http://image.ohozaa.com/i/c4b/inbxf3.jpg[/img][/url][/center]


[font=Verdana][size=18pt][b][color=teal]XugarFlex TEPA 2010[/color][/b][/size][/font]

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ของประเทศไทย

รอบ 60 ผลิตภัณฑ์ (Thailand Embedded Product Award : TEPA 2010)

ด้วยสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TEPA) ผู้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นทางด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทย

(TEPA 2010) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัว และสาขา

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบสมองกลฝังตัว รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้

บัดนี้ทางสมาคมฯ โดยคณะกรรมการ จากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และนักพัฒนา ได้

ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรอบ 60 ผลิตภัณฑ์ทางด้านระบบสมองกลฝังตัวในรอบที่2 เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยแยกตามประเภทดังต่อไปนี้

1. Clean & Green Technology จำนวน 13 ผลงาน

2. Productivity & Tools จำนวน 20 ผลงาน

3. Living & Life Style จำนวน 17 ผลงาน

4. Technology for Security and Safety จำนวน 10 ผลงาน

[center][url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XLZKlzbxaQuPe0][img]http://image.ohozaa.com/i/501/6vdUOZ.jpg[/img][/url][/center]

city575 กระทู้เมื่อ 1/6/2012 14:20

[center][size=18pt][b]เอกชนเครื่องร้อน เร่งผลิต-นำเข้า FFV Conversion Kit
หนุนรถเก่าใช้ E85 ขับเคลื่อนพลังงานสะอาด[/b][/size][/center]

    กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ชุดควบคุมการปรับเปลี่ยนพลังงานทางเลือก ประกาศร่วมขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มทางเลือกที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในยุคน้ำมันแพง ด้วย “อุปกรณ์ชุดคิทอัจฉริยะ FFV Conversion Kit” ให้รถยนต์สามารถเติมได้ทั้งน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกสัดส่วนสูงสุดถึง E85 เสริมสมรรถนะเครื่องยนต์ ด้วยระบบการเผาไหม้ที่หมดจดกว่า พร้อมมั่นใจขับขี่ปลอดภัยด้วย E85 ได้แน่นอน จากผลการทดสอบการใช้งานมากกว่า 1 ปี          นายธีระ ธีรสุภะเสฏฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลคซฟิวเอล จำกัด ในฐานะตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตและพันธมิตรที่นำเข้า FFV Conversion Kit  อุปกรณ์ชุดคิทอัจฉริยะ  กล่าวว่า ในภาวะที่ราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นในปัจจุบัน ผู้ใช้รถต่างประสบปัญหาค่าใช้จ่ายจากการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างเลี่ยงไม่ได้ รถ FFV จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักขับที่ยังคงต้องการรถที่มีสมรรถนะสูง ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความประหยัดของค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันด้วย

          ปัจจุบันรถยนต์ FFV ที่จำหน่ายประเทศไทยมีเพียง 2 ค่าย คือ ค่ายวอลโว่และมิตซูบิชิ รวมทั้งสิ้น 5 รุ่น ซึ่งอาจจะยังถือว่าเป็นรถยนต์ที่ยังมีราคาสูง ขณะที่ผู้บริโภคทั่วไปซึ่งอยู่ในสถานะที่ยังต้องคำนึงถึงการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายประจำวันและมีรถที่ใช้อยู่แล้ว การเพิ่มทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยกลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ FFV Conversion Kit จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างลงตัว

          FFV Conversion Kit เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถของรถยนต์ทั่วไปให้เป็นรถยนต์ FFV ที่จะสามารถเติมน้ำมันได้ทั้งเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกสัดส่วน ตั้งแต่ E10 จนถึง E85 ซึ่งโดยปกติแล้วเทคโนโลยีของรถยนต์ FFV จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากรถยนต์ทั่วไปอยู่ 2 ส่วน คือ กล่องสมองกล (Electronic Control Unit: ECU)  ที่มีความสามารถในการตรวจวัดและคำนวณปริมาณเอทานอลในเชื้อเพลิงได้สูงถึง 85 เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุมหัวฉีดให้ปรับการจ่ายเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมต่อสัดส่วนของเอทานอลในน้ำมันเชื้อเพลิงขณะที่กำลังใช้งานอยู่ และชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิง เช่น ถังน้ำมัน  หัวฉีด ท่อน้ำมัน ท่อยางและแหวนยางต่างๆ ที่จะต้องพัฒนาไปให้เป็นวัสดุที่เหมาะสม  และสามารถรองรับการใช้งานกับแก๊สโซฮอล์สูงสุดถึง E85 โดยไม่มีผลต่อเครื่องยนต์การใช้งาน

          ด้าน ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อเพลิงเอทานอล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เปิดเผยว่า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการศึกษาและทดสอบการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 กับรถยนต์รุ่นเก่าจำนวน 2 คัน มาตั้งแต่ต้นปี 2551 โดยการติดตั้ง FFV Conversion Kit เพื่อเพิ่มปริมาณการฉีดเชื้อเพลิง E85 ให้เหมาะสม รวมทั้งได้ทดสอบสมรรถนะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและมลพิษในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน TIS.2160-2003 และทดสอบการใช้งานบนถนนในเบื้องต้น  โดยไม่ได้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สัมผัสเชื้อเพลิงใดๆ พบว่า ชิ้นส่วนในระบบเชื้อเพลิงส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้ดีไม่แตกต่างจากรถที่ใช้น้ำมันเบนซิน

city575 กระทู้เมื่อ 1/6/2012 14:22

การทดสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในระบบเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน  SAE J1747 และ SAE J1748 ทำโดยการแช่ชิ้นส่วนในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง และดูผลจากคุณสมบัติภายนอก น้ำหนัก และความแข็ง ซึ่งจากการทดสอบจะนำมาวิเคราะห์ผลกระทบของ E85 และ E100 เปรียบเทียบกับ E10 ซึ่งหาก E85 และ E100 ไม่แสดงผลกระทบมากกว่า E10 แล้ว จะถือว่าชิ้นส่วนที่ทดสอบมีความเหมาะสมกับ E85 และ E100

          โดยจากผลทดสอบพบว่า ชิ้นส่วนที่สำคัญส่วนใหญ่มีผลกระทบมากกว่าการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ไม่เกิน 15% ยกเว้นเฉพาะท่อยางคอน้ำมันและท่อยางไอน้ำมันที่มีผลกระทบมากกว่า 15%  ซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตามปกติในรถยนต์ที่ทดสอบใช้งานจริงโดยบริษัทเอกชน ในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ที่ระยะทาง 60,000 กิโลเมตรจนถึงปัจจุบัน

[align=center][size=16pt]บรรยากาศในงาน Energy Symposium 2009  [b]“เทคโนโลยีพลังงาน....ฝ่าวิกฤตการเงิน”[/b][/size] [/align]
[align=center]ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย[/align]

[center] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XRHT6SsVewOffO][img]http://image.ohozaa.com/i/c93/aQeBBJ.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XRIB4f23UlaoRa][img]http://image.ohozaa.com/i/288/111QrR.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XRM8R3RUEJryZW][img]http://image.ohozaa.com/i/695/fXivc.jpg[/img][/url] [url=http://image.ohozaa.com/view2/w6XRMuPK9uKwh5Kg][img]http://image.ohozaa.com/i/d72/4OmAjR.jpg[/img][/url][/center]

keropui กระทู้เมื่อ 19/8/2012 20:41

ผลทดสอบจากโครงการศึกษาและทดสอบผลกระทบของรถยนต์ที่ใช้อุปกรณ์
FFV Conversion Kit โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผลทดสอบล่าสุดออกมาแล้ว ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองและมลพิษ ผลปรากฎว่า
ชุดคิทที่มีปุ่มปรับการจ่ายน้ำมัน 0-10 ให้ผลดีที่สุด คือ HP+ โดยให้ผลแบบ real time จริงๆ
คือ เมื่อปรับเป็น 0 ให้ผลเท่ากับ เหมือนไม่มีชุดคิทติดตั้ง และกลับไปใช้น้ำมันเดิม
ผลคือ อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด เมื่อกลับไปใช้น้ำมันเดิม และผลิตมลพิษต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
เหนือกว่าชุดคิทหลายยี่ห้อที่อ้างว่าเป็นระบบออโต้ ซึ่งปรากฏว่า ชุดคิทไม่สามารถปรับลดน้ำมันเองลงได้
จึงยังคงจ่ายหนาเหมือนกับตอนที่ตั้งต่าใช้กับ e85 ผลลัพท์ สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและให้มลพิษสูงกว่า
ผลอย่างเป็นทางการจะประกาศออกมาเร็วนี้ๆ ก่อนตัดสินใจซื้อชุดคิท โปรดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและทำงานได้จริง

bkk_yong กระทู้เมื่อ 28/2/2013 11:30

เอกสารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน เกี่ยวกับการทดสอบ e85
[url]http://www.dede.go.th/dede/images/stories/file/executive_summary.pdf[/url]

หน้า: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.
Translated Thai by Jaideejung007(Thzaa.com)